University Of Miami (Florida)

5821 San Amaro Drive, Coral
University Of Miami (Florida)